November 29, 2022
नेपाली

Advisory Board

Khadka Bahadur Chand, Ex-Chairperson
Dhan Singh Khadka
Bhakta Bahadur G.C.
Jasbir Chand
Man Bahadur Shahi
Lalit Bahadur Oli
Ram Bahadur Singh
Nara Bahadur Thapa

Contact:
Bheriganga-11, Ramghat, Surkhet

Karnali Province, Nepal

Phone: 9858075936

Service Center
Bheriganga-12, Chhinchu, Surkhet

Phone: 083-540330

Information Officer

Khadka Bahadur Shahi

9858075936

9848047936

E-mail:[email protected]

© 2020 Shikhar SACCOS. All rights reserved.